Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: 황녀, 반역자를 각인시키다, The Princess Imprints a Traitor
  • Tác giả: Irinbi
  • Minh họa: Suri, Sagong
  • Nhóm dịch: Ổ Truyện Dịch Của Mahiru Hi
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 08/11/2021
  • Tổng lượt xem: 138

Giới Thiệu

Đang cập nhật…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 11:03 28/03/2022. MỚI
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 58

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 58

28/03/22 9 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 58
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 57

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 57

21/03/22 3 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 57
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 56

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 56

14/03/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 56
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 55

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 55

28/02/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 55
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 54

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 54

21/02/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 54
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 53

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 53

14/02/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 53
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 52

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 52

07/02/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 52
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 51

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 51

31/01/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 51
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 50

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 50

18/01/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 50
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 49

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 49

10/01/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 49
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 48

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 48

03/01/22 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 48
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 47

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 47

27/12/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 47
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 46

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 46

20/12/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 46
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 45

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 45

06/12/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 45
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 44

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 44

29/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 44
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 43

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 43

29/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 43
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 42

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 42

15/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 42
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 41

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 41

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 41
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 40

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 40

13/11/21 3 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 40
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 39

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 39

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 39
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 38

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 38

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 38
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 37

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 37

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 37
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 36

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 36

13/11/21 3 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 36
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 35

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 35

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 35
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 34

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 34

13/11/21 3 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 34
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 33

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 33

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 33
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 32

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 32

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 32
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 31

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 31

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 31
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 30

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 30

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 30
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 29

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 29

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 29
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 28

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 28

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 28
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 27

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 27

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 27
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 26

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 26

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 26
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 25

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 25

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 25
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 24

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 24

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 24
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 23

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 23

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 23
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 22

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 22

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 22
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 21

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 21

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 21
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 20

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 20

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 20
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 19

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 19

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 19
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 18

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 18

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 18
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 17

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 17

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 17
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 16

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 16

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 16
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 15

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 15

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 15
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 14

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 14

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 14
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 13

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 13

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 13
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 12

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 12

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 12
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 11

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 11

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 11
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 10

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 10

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 10
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 9

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 9

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 9
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 8

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 8

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 8
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 7

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 7

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 7
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 6

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 6

13/11/21 2 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 6
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 5

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 5

13/11/21 4 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 5
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 4

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 4

13/11/21 4 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 4
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 3

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 3

13/11/21 4 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 3
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 2

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 2

13/11/21 4 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 2
Ảnh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 1

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản [...] – Chap 1

13/11/21 5 0

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
6 262

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia

Xem truyện tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
Truyện Tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
4 69

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ

Xem truyện tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
Truyện Tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
5 113

Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu

Xem truyện tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
Truyện Tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
3 84

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ

Xem truyện tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
Truyện Tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
11 231

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính

Xem truyện tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
Truyện Tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
6 50

Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã

Xem truyện tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
Truyện Tranh Tìm Lại Camellia
12 458

Tìm Lại Camellia

Xem truyện tranh Tìm Lại Camellia
Truyện Tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
10 120

Không Thể Thoát Khỏi Người

Xem truyện tranh Không Thể Thoát Khỏi Người